Warunki korzystania z rękojmi towarów

NOWAK Okucia Meblowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

I. Warunki rękojmi:

A. Przedmiot

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za sprzedane towary oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w towarach zakupionych w NOWAK Okucia meblowe Sp.z o.o. Sp.k. (dalej jako „Sprzedawca”), zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.

B. Warunki rękojmi

1.Rękojmia obejmuje odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru nabytego przez podmiot będący kontrahentem umowy sprzedaży (dalej jako: „Kupujący”, „Nabywca”).

2. Rękojmia jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi są w szczególności właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż towaru oraz prawidłowa eksploatacja.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru w przypadku:

a) towarów uszkodzonych mechanicznie, termicznie, chemicznie i wszystkich innych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Nabywcy albo wpływem czynników

zewnętrznych, eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,

b) w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru),

c) uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby nie wykwalifikowane oraz bez odpowiednich uprawnień,

d) okoliczności, za które nie odpowiada ani Producent, ani Sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, albo

innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, celowego uszkodzenia towaru,

e) samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

f) zmian konstrukcyjnych towaru dokonywanych przez Nabywcę bądź osoby trzecie,

g) uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,

h) uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia,

i) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.),

j) dostarczonych do Sprzedawcy bez należytego zabezpieczenia.

k) Na życzenie klienta dostarczymy dokumentacje techniczną.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

7. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy Producent reklamowanego sprzętu pozostaje w stanie upadłości lub w stanie likwidacji.

C. Postępowanie reklamacyjne

1.W przypadku wady towaru, co do którego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, Nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na zasadach określonych poniżej.

2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest dokonanie zgłoszenia niezwłocznie po wykryciu wady wraz z atestem wytrzymałościowym mebla.

3. O wadach, których nie da się wykryć mimo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 7 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

4. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej (zgłoszenie reklamacyjne), przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar do wglądu Sprzedawcy razem z przedmiotowym zgłoszeniem. Wraz z towarem muszą zostać przesłane wszystkie elementy, które zostały zakupione.

5. Zgłaszany do reklamacji towar powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do Sprzedawcy mogą być dostarczane bezpośrednio przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną lub przesyłane przez Nabywcę na jego ryzyko i koszt.

7. Zgłoszenie reklamacyjne obowiązkowo powinno zawierać:

a) NUMER FAKTURY ZAKUPU (cały numer);

b) RODZAJ TOWARU;

c) NUMER SERYJNY (w przypadku braku numeru seryjnego należy wpisać słowo „brak”);

d) RODZAJ WADY - OPIS USZKODZENIA;

e) DATĘ WYKRYCIA WADY;

f) DATĘ ZGŁOSZENIA WADY;

g) DOKUMENT ATESTACJI MEBLA

8. Kupujący zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi pod warunkiem zgodności powyższych danych i odpowiadającej im fakturze.

9. Zgłoszenie reklamacyjne dodatkowo powinno zawierać wszelkie dane dotyczące dokumentu reklamacyjnego, jaki Nabywca wystawił swojemu klientowi w danym przypadku. Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę o zgłoszeniu przez klienta reklamacji nie później niż w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

10. Towary przesłane do Sprzedawcy, które nie zostaną zgłoszone zgodnie z powyższą procedurą zostaną odesłane na koszt Nabywcy.

11. Przyjęcie towaru w celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca potwierdza odpowiednio podpisanym i ostemplowanym pokwitowaniem. Przyjęcie to w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

D. Załatwienie reklamacji

1. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona jest do wartości przedmiotu sprzedaży.

3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca.

4. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

5. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez Producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez Nabywcę

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem,

2. Nabywca ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Po załatwieniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Sprzedawcy lub odesłany na jego koszt. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 miesięcy od daty załatwienia reklamacji.

II. Postanowienia końcowe:

1. Niniejsze Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie reklamacji dotyczącej towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

2. Postanowienia niniejszych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Miejscem wydania/dostarczenia towaru jest siedziba Sprzedawcy. Wszelkie spory strony podają pod właściwość sądu właściwego rzeczowo dla Sprzedającego.
-KONIEC-

Warunki handlowe do pobrania

Warunki handlowe pobierz

bg